Address: Buzand str. 7-10, Yerevan, Armenia   E-mail: infosirmed@gmail.com   Phone։ +(374 10) 569 925, 569 915
Send message
Send

PCR-polymerase chain reaction

lab_pcr
The PCR laboratory conducts analysis using a Rotor gene Q. QIAGEN machine. In recent years, quantitative real-time PCR tests have been extensively developed in clinical microbiology laboratories for diagnosis of infectious diseases. This method enables rapid detection of bacterial and viral diseases in early incubation stages prior to the appearance of observable symptoms. Real-time (RT) PCR aids the detection and quantification of viral and bacterial DNA/RNA.

Price list

Name of Research Cost of Analises(AMD)
HCV/RNA

10.000 AMD

HCV/RNA-quant

50.000 AMD

HCV- genotype

50.000 AMD

HBV/DNA

10.000 AMD

HBV/DNA-quant

50.000 AMD

HPV screen-quant

30.000 AMD

HPV screen

10.000 AMD

HPV 16,18

7.000 AMD

Toxolasma g.

7.000 AMD

HSV I-II

7.000 AMD

HZV

8.000 AMD

CMV

7.000 AMD

Chlamydia trach.

7.000 AMD

N. gonorrhoeae

7.000 AMD

Trichomonas v.

7.000 AMD

Gardnerella v.

7.000 AMD

Mycoplasma h.

7.000 AMD

Mycoplasma g.

7.000 AMD

Ureaplasma spp.

7.000 AMD

Treponema p.

7.000 AMD

Candida albicans

7.000 AMD

Mycobac. tuberc.

7.000 AMD

EBV

8.000 AMD

EB V quant

25.000 AMD

Brucella

7.000 AMD

Helicobacter pylori

6.000 AMD

Ascaris spp.

8.000 AMD

 Herpes-Zoster virus (HZV)  8.000 AMD
EIEC, Shigella SPP, SalmօnellaSPP, Campylobacter SPP, Adenovirus F, Rotavirus A, Astrovirus, Norovirus 2 genotipe 17,000 AMD
SARS-COV-2 (PCR) 15,000 AMD
Femoflor screen 27,000 AMD
Androflor screen 27,000 AMD
Femoflor screen + HSV I-II, CMV 35,000 AMD
Androflor screen + HSV I-II, CMV 35,000 AMD
Sars-Cov-2/Influenza A/B/H1 20,000 AMD

For foreign citizens the prices are doubled

«Սիրմեդ» ՍՊԸ կողմից իրականացվող լաբորատոր ախտորոշիչ կլինիկական, կենսաքիմիական /բիոքիմիական/, շճաբանական /սերոլոգիական/, իմունոլոգիական, գենետիկական՝ ՊՇՌ /PCR/, բջջաբանական և մանրէաբանական հետազոտությունների անցկացման գործընթացը կանոնակարգելու մասին 01 հոկտեմբերի 2015թ. թիվ 65Ա հրամանին ծանոթանալու համար սեղմել այստեղ: