Հասցե: ՀՀ Ք.Երևան, Բուզանդի փող. 7-10  Էլ. հասցե: infosirmed@gmail.com Հեռ։ +(374 10) 569 925, 569 915
Ուղարկել հաղորդագրություն
Ուղարկել

Ախտորոշիչ լաբորատորիա

lab1
Կլինիկական ախտորոշման լաբորատորիան իրականացնում է կլինիկական, բիոքիմիական, իմունոլոգիական հետազոտությունների լայն ընտրանի:
Հետազոտությունները իրականացվում են  ROCHE DIAGNOSTICS (Գերմանական, Շվեյցարական),  Sysmex (Ճապոնական), Stago(Ֆրանսիական) սարքավորումներով:
Cobas E411 Էլեկտրոքեմիլյումինեսցենտային ախտորոշման  նորագույն տեխնոլոգիայի կիրառումը հնարավոր դարձրեց մշակել բարձր ճշգրտությամբ, առանձնահատկությամբ և վերարտադրողականությամբ թեստ-համակարգեր:Սարքը համալիր համակարգ է, որը թույլ է տալիս կատարել բազմաթիվ թեստեր՝ հորմոնների, օնկոմարկերների, օստեոպորոզի մարկերների, կարդիոմարկերների, ինֆեկցիաների հակամարմինների որոշում, դեղորայքային մոնիտորինգ և այլն: Արտադրողականությունը՝ 86 հետազոտություն ժամում: Հետազոտության տևողությունը մեկ նմուշի համար 18 րոպե: Հետազոտման նյութ են հանդիսանում պլազման, շիճուկը, մեզը, թուքը:
lab1
Cobas C 311   Բիոքիմիական ավտոմատ անալիզատոր է, ղեկավարվում է սեփական համակարգչով, կատարում է  բազմաթիվ թեստեր՝ ֆերմենտների, սուբստրատների և սպեցիֆիկ սպիտակուցների որոշում: Արտադրողականությունը՝ մինչև 85 հետազոտություն ժամում: Հետազոտման նյութ են հանդիսանում ամբողջական արյունը, պլազման, շիճուկը, մեզը, ողնուղեղային հեղուկը:
lab
Sismex XS 500i Ամբողջովին ավտոմատացված արյունաբանական անալիզատոր է,որտեղ հետազոտությունը  իրականացվում է  հոսքային ցիտոֆլյուրոմետրիային մեթոդով: Անալիզատորի միջոցով որոշվում են  26  ցուցանիշներ: Արտադրողականությունը՝ 60  հետազոտություն ժամում:
IMG_8367
 9180 Electrolyte  Analyzer Էլեկտրոլիտների անալիզատորը նախատեսված է Na+, K+, Cl, Ca++, Li+  իոնների որոշման համար  արյան մեջ, շիճուկում, պլազմայում, մեզում: Անալիզատորը ունի ծրագիր, որը թույլ է տալիս հաստատել հետևյալ կոմբինացիաներից որևէ մեկը` Na+/K+/Ca++, Na+/ K+/Cl-,  Na+/ K+/ Li+ : Այս կոմբինացիաներից յուրաքանչյուրի համար  օգտագործվում են միևնույն չափագրական լուծույթները: Յուրաքանչյուր օր կատարվում է որակի վերահսկողություն: Հետազոտության տևողությունը մեկ նմուշի համար 50 վրկ. է, որը հնարավորություն է տալիս կատարել  մինչև 60 նմուշ ժամում:
IMG_8368
START-4 կոագուլոմետրը հնարավորություն է տալիս հաշված րոպեների ընթացքում հետազոտել արյան մակարդելիության համակարգի բոլոր գործոնները: Յուրաքանչյուր հիվանդի արյան հետազոտությունը կատարվում է կրկնակի, որն ապահովում է հետազոտության ճշգրտությունը: Այս սարքը համարվում է միջազգային ոսկե ստանդարտ արյան մակարդելիության գործոնների որոշման համար:
IMG_8378
Cobas Cobas H 232 Իմունոքիմիական էքսպրես անալիզատոր է սրտային անբավարարության,միոկարդի վնասման(ինֆարկտի), երակային թրոմբոզի ցուցանիշների որոշման համար: Հետազոտության տևողությունը մեկ նմուշի համար 10-15րոպե:
IMG_8371
Urisys 1100 իրականացվում է մեզի ընդհանուր հետազոտություն: Էքսպրես անալիզատորի միջոցով որոշվում են թվով 10 ցուցանիշներ 1 րոպեում, բացի այդ կատարվում է նաև մեզի ֆիզիկական հետազոտություն՝ գույնի և թափանցիկության որոշում, և մեզի նստվածքի մանրադիտակային հետազոտություն:
IMG_8372

Գնացուցակ

Կլինիկական  հետազոտություններ  – Clinical diagnostics

Հետազոտության անվանումը Արժեքը /դրամ/
Արյան ընդհանուր հետազոտություն լեյկոֆորմուլայով – Complete blood count (CBC+DIFF+ISR) 5.000
Մեզի ընդհանուր հետազոտություն – Urine examination 3.000
Մակարդեելիության ժամանակ ըստ Սուխարևի 1.000

Օտարերկրյա քաղաքացիների համար գները կրկնակի են:

Կենսաքիմիական հետազոտություն -Biochemical diagnostics

Հետազոտության անվանումը Արժեքը /դրամ/
Գլյուկոզա 2000
Ընդհանուր սպիտակուց 2.000
Ալբումին 2.000
Միզանյութ 2.000
Միզաթթու 2.000
Կրեատինին 2.000
Միզանյութի ազոտ 2.000
Ընդհանուր բիլիռուբին ֆրակցիաներով 3.000
ԱԼՏ (ալանինամինոտրանսֆերազա) 2.000
ԱՍՏ (ասպարտատամինոտրանսֆերազա) 2.000
Ճարպային փոխանակություն 8.000
Խոլեստերին 2.000
Բարձր խտության լիպոպրոտեիդներ 2.000
Ցածր խտության լիպոպրոտեիդներ 2.000
Եռգլիցերիդներ 2.000
Աթերոգեն/ինդեքս 3.000
γ-գլուտամիլտրանսպեպտիդազա 2.000
Հիմնային ֆոսֆատազա 2.000
Թթվային ֆոսֆատազա 3.000
Խոլինէստերազա 2.000
Լակտատդեհիդրոգենազա 2.000
Լիպազա 3.000
Ամիլազա ընդհանուր 6.000
α-ամիլազա պանկրեատիկ 5.000
Դիաստազ 2.000
Մագնեզիում 2.000
Ֆոսֆոր 2.000
Կալցիում անօրգանական 2.000
Կալիում+նատրիում+կալցիում 5.000
Լիթիում 12.000
Քլոր 2.000
Ցինկ 7.000
C-ռեակտիվ սպիտակուց 4.000
Ռևմատոիդ գործոն 3.000
Անտիստրեպտոլիզին- O 3.000
Բարձր զգայնության C ռեակտիվ սպիտակուց 5.000
Հակացիտրուլինային հակամարմիններ 12.000
Երկաթ 3.000
Ֆերրիտին 10.000
TIBC Ընդհանուր երկաթ կապող ունակություն 3.000
Տրանսֆերին 5.000
Վիտամին B12 10.000
Վիտամին D 15.000
Ֆոլիաթթու 10.000
Հակակարդիոլիպինային հակամարմիններ 10.000
Հականուկլեար հակամարմիններ 10.000

Օտարերկրյա քաղաքացիների համար գները կրկնակի են:

Կոագուլոգրամմա-Hemostasis

Հետազոտության անվանումը Արժեքը /դրամ/
Կոագուլոգրամմա 8.000
Ֆիբրինոգեն 2.000
Պրոթրոմբինային  ինդեքս/ժամանակ 2.000
ՄՆԳ(միջազգային նորմավորված գործակից) 2.000
Ակտիվացրած մասնակի թրոմբոպլաստինային ժամանակ 2.000
Թրոմբինային ժամանակ 2.000
Դ-դիմեր 12.000
Գայլախտային անտիկոագուլանտ(սկրինինգ թեստ) 8.000

Օտարերկրյա քաղաքացիների համար գները կրկնակի են:

Շճաբանական հետազոտություն – Serolօgical diagnostics

Հետազոտության անվանումը Արժեքը /դրամ/
Արյան խումբ /ռեզուս գործոն 5.000

Օտարերկրյա քաղաքացիների համար գները կրկնակի են:

Իմունոլոգիական հետազոտություն – Immunological diagnostics

Հետազոտության անվանումը Արժեքը /դրամ/
A դասի իմունոգլոբուլիններ 4.000
M դասի իմունոգլոբուլիններ 4.000
G դասի իմունոգլոբուլիններ 4.000
E դասի իմունոգլոբուլիններ 6.000
C3 գործոն 5.000
C4 գործոն 5.000
Շրջանառող իմուն. կոմպլեքսներ 5.500
Elecsys Anti-SARS-COV-2 S/ SARS-COV – 2 S հակամարմիններ 20.000

Օտարերկրյա քաղաքացիների համար գները կրկնակի են:

Վահանագեղձի հիվանդություններ – Thyroid deseases

Հետազոտության անվանումը Արժեքը /դրամ/
Թրիյոդթիրոնին ընդհանուր 7.500
Թրիյոդթիրոնին ազատ 7.500
Թիրոքսին ընդհանուր 7.500
Թիրոքսին ազատ 7.000
Թիրեոտրոպ հորմոն 7.000
Հակամարմիններ թիրեոգլոբուլինի նկատմամբ 7.500
Հակամարմիններ  թիրեոպերոքսիդազայի նկատմամբ 7.500
Թիրեոգլոբուլին 10.000
Հակամարմիններ TSH ռեցեպտորների նկատմամբ 12.000

Օտարերկրյա քաղաքացիների համար գները կրկնակի են:

Շաքարային դիաբետ- Diabetes

Հետազոտության անվանումը Արժեքը /դրամ/
С-Պեպտիդ 8.000
Ինսուլին 7.500
Պրոինսուլին 8.000
Գլիկոլիզացված հեմոգլոբին 7.500
Ինսուլինոռեզիստենտության ինդեքս HOMA IR 7.500

Օտարերկրյա քաղաքացիների համար գները կրկնակի են:

Հորմոններ –  Hormones

Հետազոտության անվանումը Արժեքը /դրամ/
Ադրենոկորտիկոտրոպ հորմոն 15.000
Կորտիզոլ 7.500
Ֆոլիկուլխթանող հորմոն 7.000
Լյուտեինացնող հորմոն 7.000
Պրոլակտին 7.000
Էստրադիոլ 7.000
Պրոգեստերոն 6.000
Տեստոստերոն  ընդհանուր 7.500
Տեստոստերոն ազատ 15.000
Տեստոստերոն կենսամատչելի 13.000
Դեհիդրոէպիանդրոստերոն սուլֆատ 10.000
17-ОН Պրոգեստերոն 7.500
Սեռական հորմոններ կապող գլոբուլին 7.500
Անտիմիուլլերյան հորմոն 18.000
Ինսուլինանման աճի գործոն 15.000

Օտարերկրյա քաղաքացիների համար գները կրկնակի են:

Հղիության վերահսկողություն – Monitoring of pregnance

Հետազոտության անվանումը Արժեքը /դրամ/
Խորիոնիկ հոնադոտրոպին 7.500
Ազատ Էստրիոլ 8.000
α-Ֆետոպրոտեին 8.000
Ինհիբին B 15.000
Ազատ β- խորիոնիկ հոնադոտրոպին 10.000
Հղիության հետ կապված պլազմային սպիտակուց A 10.000
Անտիսպերմալ հակամարմիններ 6.000
Անտիօվար հակամարմիններ 6.000
Հակաֆոսֆոլիպիդ. Հակամարմ. IgM 6.000
Հակաֆոսֆոլիպիդ. Հակամարմ. IgG 6.000
Հոմոցիստեին 14.000

Օտարերկրյա քաղաքացիների համար գները կրկնակի են:

Կարդիոմարկերներ –  Cardiac markers

Հետազոտության անվանումը Արժեքը /դրամ/
Տրոպոնին T 10.000
Կրետին կինազա MB ֆրակցիա 4.000
Միոգլոբին 6.000
Դիգոքսին 6.000

Օտարերկրյա քաղաքացիների համար գները կրկնակի են:

Ոսկրային մարկերներ – Bone markers

Հետազոտության անվանումը Արժեքը /դրամ/
Պարաթհորմոն 7.000
N-MID Օստեոկալցին 7.000
β-cross laps Serum 7.000
Total-P1NP 7.000

Օտարերկրյա քաղաքացիների համար գները կրկնակի են:

Ինֆեկցիաներ- Infection  diagnostics

Հետազոտության անվանումը Արժեքը /դրամ/
Տոքսոպլազմայի հակամարմիններ IgG 6.000
Տոքսոպլազմայի հակամարմիններ IgM 6.000
Տոքսոպլազմա avidity 15.000
Ցիտոմեգալովիրուսի հակամարմիններ IgG 7.000
Ցիտոմեգալովիրուսի հակամարմիններ IgM 7.000
Ցիտոմեգալովիրուս avidity 15.000
Կարմրախտի հակամարմիններ IgM 6.000
Կարմրախտի հակամարմիններ IgG 6.000
Խլամիդիայի հակամարմիններ IgM 6.000
Խլամիդիայի հակամարմիններ IgG 6.000
Հերպեսի I/2 հակամարմիններ IgM 6.000/6.000
Հերպեսի I/2 հակամարմիններ IgG 6.000/6.000
Հեպատիտ  A վիրուսի հակամարմիններ IgM 6.000
Հեպատիտ В վիրուսի հակագեն 6.000
Հեպատիտ С վիրուսի հակամարմիններ 6.000
ՄԻԱՎ հակամարմին/հակագեն կոմբ. 10.000
Սիֆիլիս 2.000
Բրուցելլյոզ (որակական թեսթ) 2.000
Anti-SARS-Cov-2 / COVID-19 հարուցչի նկատմամբ հակամարմիններ 12.000
Հակամարմիններ ասկարիդի նկատմամբ 6.000
Հակամարմիններ լյամբլյայի նկատմամբ 6.000

Օտարերկրյա քաղաքացիների համար գները կրկնակի են:

Օնկոմարկերներ – Oncomarkers

Հետազոտության անվանումը Արժեքը /դրամ/
Կարցինոմայի հարթ բջիջների անտիգեն 12.000
ՊՍԱ Ընդհանուր 7.500
ՊՍԱ Ազատ 7.500
Կարցինոէմբրիոնալ անտիգեն 9.000
Անտիգեն 15-3 9.000
Անտիգեն 125 9.000
Ձվարանների էպիթելային բջիջների անտիգեն HE-4 12.000
Անտիգեն19-9 9.000
CTN Կալցիտոնին 15.000

Օտարերկրյա քաղաքացիների համար գները կրկնակի են:

Սեռական օրգանների արտադրության հետազոտություն – Urogenital sample and semen examination

Հետազոտության անվանումը Արժեքը /դրամ/
Միզասեռական քսուքների մանրադիտակային հետազոտություն 5.000
Սպերմոգրամմա 8000
Շագանակագեղձի հյութի հետազոտություն 3.000

Օտարերկրյա քաղաքացիների համար գները կրկնակի են:

Բջջաբանական հետազոտություն – Cytological examination

Հետազոտության անվանումը Արժեքը /դրամ/
PAP-test Էնդո- և էկզոցերվիքսի բջջաբանական հետազոտություն 8.000
Միզասեռական քսուքների բջջաբանական հետազոտություն 8.000
Մեզի նստվածքի բջջաբանական հետազոտություն 8.000
Կրծքագեղձի և վահանաձև գեղձի  պունկտատի բջջաբանական հետազոտություն 8.000

Օտարերկրյա քաղաքացիների համար գները կրկնակի են:

Հիստոլոգիական հետազոտություն – Histological examination

Հետազոտության անվանումը Արժեքը /դրամ/
Արգանդի խոռոչի հետազոտում(ասպիրատ) 20.000
Բիոպտատ, հեռացված գոյացություն 20.000

Օտարերկրյա քաղաքացիների համար գները կրկնակի են:

«Սիրմեդ» ՍՊԸ կողմից իրականացվող լաբորատոր ախտորոշիչ կլինիկական, կենսաքիմիական /բիոքիմիական/, շճաբանական /սերոլոգիական/, իմունոլոգիական, գենետիկական՝ ՊՇՌ /PCR/, բջջաբանական և մանրէաբանական հետազոտությունների անցկացման գործընթացը կանոնակարգելու մասին 01 հոկտեմբերի 2015թ. թիվ 65Ա հրամանին ծանոթանալու համար սեղմել այստեղ: